Aphyosemion herzogi herzogi
アフィオセミオン・ハゾーギ・ハゾーギ【学     名】 Aphyosemion herzogi herzogi Radda, 1975. 
【生  息  地】 ガボン,赤道ギニア
【Synonyms 】
【文献的説明】 非年魚。カダヤシ亜目アプロケイルス科。オス5cm,メス5cm。
学名のherzogiとは,ドイツのアクアリストで1972年に本種を見つけたWerner Herzog氏に由来する。

<ロケーション>
Aphyosemion herzogi "GBG 93/32"
Aphyosemion herzogi "GBHL 86/1"
Aphyosemion herzogi "LEC 93/22"
Aphyosemion herzogi "LEC 93/25"
Aphyosemion herzogi "PEG 93/15"
Aphyosemion herzogi "Zomoko, GBG 92/26"
 [参考: Liste der Killifische (DKG) 1996 一部ドイツ語綴りあり]
【飼     育】


トップページに戻る